با احترام به تمامی کادر پزشکی و درمان

و به خاطر شرایط سخت موجود در کشور و ممنوعیت های ترددی که در کشور وجود دارد؛

و با مشورت با اعضای مجموعه هایک، تصمیم بر این شد که فعلا برنامه ای برای

برگزاری ورکشاپ ها وجود نداشته باشد.

بدیهی است با کاهش ویروس کرونا در کشور فعالیت این بخش از مجموعه از سر گرفته خواهد شد.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما ممنون هستیم.